Regulamin, polityka prywatności

Regulamin sprzedaży internetowej sklepu ksiazki.bibliotekarium.pl, Nevicom Waldemar Mulhstein

z dnia 2018-04-01 wersja 1.0

Sklep internetowy: ksiazki.bibliotekarium.pl jest prowadzony przez Nevicom Waldemar Mulhstein z siedzibą w Bydgoszczy (85-796),ul. Kaczmarczyka 17, NIP: 5541751097, REGON: 340781630.

Niniejszy regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) i określa zasady świadczenia usług elektronicznych przez Nevicom Waldemar Mulhstein za pośrednictwem platformy internetowej prowadzonej pod adresem: www.ksiazki.bibliotekarium.pl

Regulamin jest udostępniony użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie, która umożliwia zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem umowy. Każdy użytkownik od momentu rozpoczęcia korzystania z usług dostępnych w Sklepie internetowym akceptuje treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

Słowniczek:

Audiobook – książka w formie elektronicznej zawierająca odczytany przez lektora tekst publikacji (w formacie audio, mp3 lub innym) dostępna w postaci pliku lub na nośniku CD

E-book – wersja książki wydana w postaci elektronicznej. Aby móc przeczytać taką publikację należy posiadać specjalne oprogramowanie na smartfonie, tablecie, komputerze lub odpowiednie urządzenie zwane e-czytnikiem. Książki są wydawane w różnych formatach cyfrowych. Informacja o stosownym formacie cyfrowym zamieszczana jest w opisie każdego e-booka.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są produkty wybrane przez Klienta

Płatność kartą – płatność dokonywana za pomocą karty płatniczej

Produkty – książki w formie papierowej, audiobooki na nośnikach CD oraz audiobooki i e-booki w formie plików elektronicznych

Przelew elektroniczny – forma pieniężnego rozliczenia bezgotówkowego, polegająca na wydaniu dyspozycji przekazania określonej kwoty pieniężnej z konta bankowego Klienta na rachunek bankowy Sklepu

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Nevicom Waldemar Mulhstein. pod adresem: www.ksiazki.bibliotekarium.pl, sprzedający Produkty za pośrednictwem Internetu

NEVICOM – Nevicom Waldemar Mulhstein z siedzibą w Bydgoszczy (85-796), ul. Kaczmarczyka 17, NIP: 5541751097, REGON: 340781630.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.ksiazki.bibliotekarium.pl, składania zamówień Produktów, form płatności za zamówione Produkty, jak również zasad ich dostarczania, zasad dotyczących postępowania reklamacyjnego, politykę prywatności i bezpieczeństwa, a także możliwości odstąpienia przez Klienta od umowy.

 2. Do korzystania ze sklepu internetowego http://ksiazki.bibliotekarium.pl/ niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 3. Każdy Klient jest uprawniony, a zarazem zobowiązany do korzystania z usług Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zakazuje się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, wykorzystywania Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu oraz prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

 4. NEVICOM nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub za niekompatybilność Sklepu oraz przesyłanych Klientowi wiadomości i powiadomień z infrastrukturą techniczną Klienta.

 5. Klient jest uprawniony do przeglądania treści Sklepu oraz zakupu Produktu bez uprzedniej rejestracji.

II. Informacje o Produktach

 1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Ceny Produktów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu podawane są w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Jednakże podana cena nie zawiera kosztów przesyłki Produktu, które obciążają Klienta i uzależnione są od sposobu dostawy, metody płatności wybranej przez Klienta oraz gabarytu przesyłki w przypadku transakcji zagranicznych.

 3. Cena Produktu wskazana na stronie internetowej Sklepu nie uwzględnia opłat celnych, podatkowych lub innych opłat tego rodzaju, które mogą być ewentualnie nakładane przez ustawodawstwo kraju odbiorcy zamówienia, w przypadku gdy przesyłka ma zostać dokonana poza obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość powyższych opłat określona jest w przepisach prawa obowiązującego państwa odbioru.

 4. Cena wskazana przy Produkcie jest wiążąca w chwili składania przez Klienta zamówienia.
  Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany cen, wprowadzania oraz odwoływania promocji i wyprzedaży, o czym informuje na stronie internetowej Sklepu. Powyższe zmiany nie dotyczą Klientów, którzy złożyli zamówienia przed tą datą.

 5. Promocje nie podlegają łączeniu, jeżeli regulamin promocji nie stanowi inaczej.

III. Rejestracja w Sklepie

 1. W celu rejestracji w Sklepie, tj. założenia konta w Sklepie należy:

  1. przejść do zakładki „Zaloguj się”,

  2. wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta,

  3. aktywować konto klikając w link zawarty w e-mailu potwierdzającym aktywację konta.

 2. Założenie konta w Sklepie jest równoznaczne z zawarciem przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep.

 3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie.

 4. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, jest dobrowolne i nieodpłatne.

 5. Po założeniu konta w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym i polega na wpisaniu w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta.

 6. Klient ma prawo do usunięcia konta w Sklepie. Usunięcie konta oznacza zgodę na rezygnację z korzystania z usług oferowanych przez Sklep. Usunięcie konta w Sklepie oznacza rozwiązanie z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. W celu usunięcia konta w Sklepie, Klient winien wysłać zgłoszenie do Spółki poprzez formularz kontaktowy (O nas / Kontakt / Obsługa klienta).

 7. Spółka uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa lub dobra osobiste innych osób, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. Zablokowanie konta w Sklepie oznacza rozwiązanie z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

IV. Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

  1. wyboru zamawianych Produktów za pomocą przycisku „DO KOSZYKA”,

  2. wyboru adresu zamawiającego, adresu dostawy i metody dostawy,

  3. wyboru metody płatności,

  4. akceptacji regulaminu Sklepu,

  5. akceptacji – wyrażenia zgody na udostępnienie pliku/ów przed upływem 14-dniowego terminu prawa do zwrotu pliku (dot. zakupu e-booków i audiobooków w formie plików elektronicznych),

  6. wysłania zamówienia za pomocą przycisku „Zamówienie z zobowiązaniem zapłaty”,

  7. w przypadku wyboru metody płatności z góry opłacenia zamówienia zgodnie z wybraną metodą płatności.

 3. Przesłanie przez Klienta zamówienia wybranych Produktów stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem.

 4. Sklep uprawniony jest do określenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym zamówieniem.

 5. Termin realizacji zamówienia (wysłania do Klienta zamówionych Produktów) wynosi do 3 dni od dnia złożenia zamówienia i nie uwzględnia on czasu dostawy Produktów, wynikającego z wybranej przez Klienta metody dostawy. Zamówienie złożone w dzień powszedni po godzinie 12:00, w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny traktowane będzie jako zamówienie złożone w następnym dniu roboczym.

 6. W przypadku niedostępności Produktów zamówionych przez Klienta, Sklep zawiadomi o tym Klienta w możliwie najkrótszym terminie od dnia złożenia zamówienia i zwróci Klientowi zapłaconą kwotę pieniędzy. Sklep poinformuje również Klienta o powyższym fakcie wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu zamówienia.

 7. Sklep prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia.

 8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych Produktów w przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych.

V. Sposób zapłaty

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Produkty na następujące sposoby:

  1. za pobraniem przy odbiorze przedmiotu zamówienia,

  2. przelewem bankowym na konto Sklepu z danymi Klienta numerem zamówienia

 2. Realizacja zamówienia opłaconego przelewem bankowym rozpocznie się po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty.

VI. Dostawa Produktów

 1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. KURIER 48, kurierem DPD. Koszt dostawy przesyłki uzależniony jest od jej gabarytów i wagi i jest każdorazowo określany przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 2. Koszty dostawy zamówionych Produktów ponosi Klient.

 3. W przypadku zamówień zagranicznych Sklep dolicza koszty wysyłki zgodnie z wybraną metodą dostawy przez Klienta. Usługa nie obejmuje opłat celnych i innych opłat podatkowych nakładanych przez ustawodawstwo kraju odbiorcy.

VII. Reklamacje

 1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. z wyłączneim Produktów z działu ANTYKWARIAT.

 2. Produkty zamieszczone w dziale ANTYKWARIAT są opisane z wymienieniem ewentualnych wad.

 3. Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy Konsument stwierdzi, iż Produkt ma wadę ukrytą, jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od dnia dostarczenia Produktu.

 4. Konsument powinien wówczas odesłać przedmiotowy Produkt wraz z dowodem jego zakupu oraz opisem reklamacji na adres: Nevicom Waldemar Mulhstein, ul. Kaczmarczyka 17, 85-796 Bydgoszczy

 5. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni, ustosunkuje się do reklamacji Klienta i zawiadomi go o stanowisku zajętym w tej sprawie.

 6. Jeśli Produkt ma wadę, Klient może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany żądać jej usunięcia, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna,

  2. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynieniu takiemu żądaniu, jeśli doprowadzenie do zgodności z umową Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient nie jest konsumentem, Sklep może nadto odmówić wymiany Produktu ma wolną od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia takiemu obowiązkowi przewyższałyby cenę Produktu,

  3. W przypadku sporu pomiędzy Konsumentem a Sklepem, Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

VIII. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z zapisami ustawy o prawach konsumenta, Konsument jest uprawniony do odstąpienia od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Produktu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem stosownego oświadczenia.

 2. Zgodnie z zapisami ustawy o prawach konsumenta, uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie dotyczy umów, na podstawie których Konsument zobowiązany jest do zapłaty kwoty nieprzekraczającej 50,00 zł.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

 4. Produkty zwracane przez Konsumenta powinny znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 5. Koszty zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia od umowy obciążają Konsumenta.

 6. Zwracany Produkt wraz z dowodem zakupu powinien zostać odesłany w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy na adres: Nevicom Waldemar Mulhstein ul. Kaczmarczyka 17, 85-796 Bydgoszcz

IX. Zwrot należności Klientom

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, Sklep dokona zwrotu należności uiszczonych przez Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sklep) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem należności wpłaconych przez Klienta do chwili otrzymania zwrotu Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

 3. NEVICOMnie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie w ich zwrocie, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych osobowych lub błędnego numeru rachunku bankowego Klienta.

X. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Spółkę dla celów związanych z realizacją umowy i umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Sklepu. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych uniemożliwia świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

 2. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w celu dostarczania informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter). Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto / Ustawienia” (opcja „Newsletter”). Zgoda na dostarczanie informacji handlowych drogą elektroniczną może być w każdej chwili odwołana przez Klienta poprzez rezygnację z usługi newslettera.

 3. Klienta oświadcza, iż wszelkie dane osobowe podane przez niego w związku z korzystaniem ze Sklepu są prawdziwe i kompletne. Klient zobowiązany jest do posługiwania się własnymi danymi osobowymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie lub posługiwanie się nieprawdziwymi lub cudzymi danymi osobowymi.

 4. Podczas korzystania ze strony internetowej www.ksiazki.bibliotekarium.pl Sklep wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta oraz plików cookies umieszczone zostały w punkcie XI ”Polityka prywatności i bezpieczeństwa”.

XI. Polityka prywatności i bezpieczeństwa

1. Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów w związku z dokonywaniem zamówień Produktów na stronie internetowej: www.ksiazki.bibliotekarium.pl przetwarzane są przez Nevicom Waldemar Mulhstein z siedzibą w Bydgoszczy (85-796), ul. Kaczmarczyka 17, NIP: 5541751097, REGON: 340781630, która jest administratorem tych danych zgonie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

 2. Za przetwarzanie danych osobowych uważa się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych w ramach firmy.

 3. Powierzone dane, w tym: imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej czy też numer telefonu, przetwarzane są do celów księgowych oraz w celu kontaktowania się z Klientem w związku z zawarciem oraz wykonywaniem umowy, a także do dostarczania informacji handlowych na rzecz Klienta, jeżeli Klient uprzednio wyraził na to zgodę.

 4. Zestawienia rachunków oraz faktury zawierające dane osobowe Klienta przekazywane są do Biura Rachunkowego.
  W celu dostarczenia przesyłki Właściciel przekazuje teleadresowe dane osobowe Klienta firmom, którym powierzane jest dostarczanie przesyłek:
  – DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-274, Mineralna 15
  – InPost Express sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, Wielicka 28
  – Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, Rodziny Hiszpańskich 8
 5. Nevicom Waldemar Mulhstein nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników sklepu.

2. Dostęp do danych osobowych

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również jest uprawniony do dokonywania w nich zmian oraz do żądania ich usunięcia.

 2. Powierzone NEVICOM dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym:

  1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

  2. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)

  3. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024).

  4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).

3. Zasady bezpieczeństwa

 1. Nevicom zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu wykorzystywaniu danych osobowych, jak również ich utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

 2. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

4. Pliki cookies

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej www.ksiazki.bibliotekarium.pl Sklep wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego Klient łączy się z Internetem. Klient może korzystać ze strony internetowej Sklepu bez wykorzystywania tych plików, jednakże może to uniemożliwić poprawne korzystanie ze wszystkich opcji Sklepu.

 2. Pliki cookies (ciasteczka) umożliwiają sprawne identyfikowanie preferencji Klientów korzystających ze strony internetowej Sklepu, a także zbieranie danych statystycznych przez Sklep, w celu optymalizacji korzystania z usług Sklepu zgodnie z preferencjami Klienta.

 3. Udzielenie zgody na instalację plików cookies jest dobrowolne i następuje przed ich instalacją. Jeżeli Klient nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies, posiada możliwość odpowiedniej zmiany ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Opcje przeglądarki dopuszczają możliwość niezapisywania plików cookies lub informowania Klienta korzystającego z przeglądarki o każdorazowym zapisywaniu tych plików na jego urządzeniu. Istnieje również możliwość usuwania plików cookies po każdej wizycie na stronie internetowej Sklepu.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 2018-04-15.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 3. NEVICOM jest uprawniona do wprowadzania zmian w regulaminie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w regulaminie, są realizowane w oparciu o dotychczasowe postanowienia regulaminu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.